Ana Sayfa
9.Sayı Dergi Hakkında
9.Sayı İçindekiler
1.ve 2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Duyurular
Tanıtımlar & Konferanslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

Avrupa İslam’a ve Kuran’a Savaş Açtı

Avrupa Konseyi'nin geçtiğimiz haftalarda Yaratılış gerçeğinin okullarda okutulmasının yasaklanması ile ilgili aldığı kararın ardından son dönemlerde gündeme gelen ikinci bir konu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 9 Ekim'de Türkiye okullarındaki din derslerinin eğitim hakkını ihlal ettiğine dair hükmü oldu. Buna göre Türkiye'deki okullarda din dersi uygulamalarında birtakım değişiklikler yapılması gerekiyor, hatta AİHM'e göre din derslerinin bir bakıma engellenmesi gerekiyordu.

Darwinist çevreler, Yaratılışın tek gerçek olduğunu ve tüm dünyanın bunu görmekte olduğunu fark etmişlerdir.

Burada bahsi geçen değişiklikler, aslında din dersi eğitimini tamamen ortadan kaldırmaya çalışmaktan, gençleri Allah inancından uzaklaştırma çabasından, gençler üzerinde materyalist bir anlayış geliştirme isteğinden başka bir amaç taşımamaktadır. Ekim ayının başında Avrupa Konseyi'nde alınan karar ile Yaratılış gerçeğinin okullarda yasaklanması da aynı amaca hitab etmektedir. Söz konusu raporda okul müfredatlarında sadece evrim teorisinin yer alması gerektiğinin savunuluyor olması, Yaratılış Gerçeğini öğrenen çocukların materyalist birer birey haline gelmeyeceğinden ötürü duyulan korkuyu açıkça ortaya koymaktadır. İşte bu nedenle, Yaratılış inancı Avrupa için sözde bir tehlike olarak lanse edilmiş ve karar bu yönde alınmıştır. Aynı durum şu anda Türkiye'de okutulmakta olan din dersleri için söz konusudur. Avrupa, İslam dininin gençlere öğretilmesinden, gençlerin materyalizm fikrinden uzaklaşmalarından tedirgin olmuş ve bu defa da çeşitli sözde gerekçeler öne sürerek okullarda din eğitimine son verilmesini teşvik etmiştir. Avrupa'nın gösterdiği çaba açıktır. Allah inancına ve İslam dinine karşı bir savaş açılmış durumdadır.

Kuşkusuz bunun nedeni Darwinizm'in ve onun destekçisi olan materyalizmin birer aldatmaca olduğunun artık ortaya çıkmış ve bütün dünyaya duyurulmuş olmasıdır. Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası isimli eserinin, günümüzde yaşayan canlıların geçmişte yaşamış atalarıyla tamamen aynı olduğunu gözler önüne sermesiyle paniğe kapılan Darwinist, materyalist çevre, 150 yıldır sürdürdükleri aldatmacayı daha fazla devam ettiremeyeceklerini anlamışlardır. Darwin'in evrim teorisinin büyük bir yalandan ibaret olduğu bütün dünya tarafından artık anlaşılmış durumdadır. Dinsizliği telkin eden materyalist felsefe artık son çırpınışlarını sergilemektedir ve insanlık 21. yüzyılda bu gibi aldatmacalardan kurtularak -Allah’ın izni ile- gerçek yaratılış amacına dönmektedir. Büyük bir dehşet ve şaşkınlık içinde bu gerçeğin farkına varan Darwinist-materyalist çevreler kendilerince bu olağanüstü yükselişe tedbir almaya çalışmaktadırlar. Oysa olan olmuş, Darwinist aldatmaca tüm dünyaya yayılmıştır. Artık okullarda öğrenciler Darwinizm'e karşı kendileri mücadele vermekte, bu aldatmacayı öğrenmeyi reddetmektedirler.

Darwinist-materyalist çevrelerin isteği, Allah inancından uzak, dinsiz bir toplum meydana getirmektir. Oysa bu dinsiz toplum, ahlaki dejenerasyonu körükleyecek ve dinsizliğin getirdiği savaş, katliam ve ayaklanmaları artıracak, bir bela olarak tüm insanlığı felakete sürükleyecektir. Yapılması gereken, insanları dinden uzaklaştırmak ve materyalist felsefeyi körüklemek değil, insanlara, özellikle gençlere, din ahlakını benimsetmektir.

Avrupa'nın İslam düşmanlığı bir şeyi değiştirmeyecek, ......Allah'ın izniyle İslam ahlakının daha da güçlenmesine vesile olacaktır.

Avrupalı Darwinist çevrelerin içinde bulunduğu paniğin sebebi açıktır. Darwinist çevreler, Yaratılışın tek gerçek olduğunu ve tüm dünyanın bunu görmekte olduğunu fark etmişlerdir. Okullarda din derslerini yasaklayarak veya Yaratılış gerçeğini müfredattan çıkararak bu ilerleyişe bir son vereceklerini zannetmektedirler. Allah inancına karşı verdikleri savaştan galip çıkacakları düşüncesine kapılmışlardır. (Allah'ı tenzih ederiz.) Gerçekleşmeyeceğini bile bile Darwinizm'in mutlaka kabul görüp benimseneceğine inanmak istemişlerdir. Oysa batıl bir dinin, Allah inancına karşı geliştirilmiş bir yalanın ayakta kalma ihtimali yoktur. Yüce Rabbimiz ayetlerinde bu gerçeği haber vermiştir.

Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah'a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size. (Enbiya Suresi, 18)

(Allah) Gökten bir su indirdi de dereler kendi miktarınca çağlayıp aktı. Sel de yüze vuran bir köpük yüklendi. Bir süs veya bir meta sağlamak için ateşte üzerine yakıp-erittikleri şeyler (madenler)de de bunun gibi bir köpük (artık) vardır. İşte Allah, hak ile batıla böyle örnekler verir. Köpüğe gelince, o atılır gider, insanlara yarar sağlayacak şey ise, yeryüzünde kalır. İşte Allah örnekleri böyle vermektedir. (Rad Suresi, 17)

Darwinizm'in kesin çöküşü ile Darwinistlerin etkisi oldukça zayıflamıştır. İslam ahlakının yükselişi, Yüce Allah'ın vaadidir ve Allah'ın izni ile mutlaka gerçekleşecektir. Şu an bunun alametleri tüm dünyada görülmektedir. Allah'ın hak dini, Allah'ın dilemesiyle üstün gelmiştir. Darwinistler artık insanları aldatamamaktadırlar. Avrupa'nın İslam düşmanlığı bir şeyi değiştirmeyecek, hatta şimdiye kadar İslam ahlakına karşı girişilen her türlü sapkın harekette olduğu gibi bu karşı hareket de Allah'ın izniyle İslam ahlakının daha da güçlenmesine vesile olacaktır.

Sonraki Sayfa

e-mail: info@turkislambirligi.org